top of page
Affärskoder

Vår affärskod syftar till att skapa en gemensam grund för en god affärsetik hos medlemsföretagen för att bibehålla en hög etisk standard och integritet i branschen. En god följsamhet till Affärskoden bidrar till att bibehålla branschens anseende som en god och trovärdig samarbetspartner.

Affärskoden ska:

  • främja sunda affärer och en öppen konkurrens för alla parter samt bidra till ökad effektivitet inom hälso- och sjukvård, forskning och industri.

  • säkerställa de olika parternas oberoende ställning i förhållande till varandra så de ej kan ifrågasättas ur juridisk eller etisk utgångspunkt.

  • skapa ett förhållningssätt för branschen vilket säkerställer branschens goda anseende hos patienter, kunder och allmänhet.

  • skapa ett konsekvent och tillämpbart förhållningssätt för Swedish Labtechs medlemmar i relationerna till kunder, patienter, myndigheter, andra företag och övriga aktörer inom hälso- och sjukvård, forskning och industri.


Swedish Labtechs affärskod

 

EFTERLEVNAD

För att säkerställa efterlevnad av Swedish Labtech affärskod (liksom våra stadgar och Samverkansregler) har Swedish Labtech inrättat ett egenåtgärdssystem. Medlemsföretag som agerar i strid mot affärskoden kan bli föremål för anmälan om överträdelse vilket kan rendera i erinran, varning eller uteslutning ur Swedish Labtech.

MEDTECH EUROPE - CODE OF ETHICAL BUSINESS PRACTICE

MedTech Europe is the European trade association representing the medical technology industries, from diagnosis to cure. They represent Diagnostics and Medical Devices manufacturers operating in Europe. 

The MedTech Europe Code of Ethical Business Practice regulates all aspects of the industry’s relationship with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs), to ensure that all interactions are ethical and professional at all times and to maintain the trust of regulators, and – most importantly – patients.

Code of Ethical Business Practice with Q & A
Summary of the MedTech Europe Code
Compliance training (video)
Key changes of the code (video)

 

MER INFORMATION OCH RÅDGIVNING

För frågor om affärskoderna, kontakta oss så hjälper vi dig!

bottom of page