top of page
CFE9F665-182C-4419-9E32-E599556E8CD9.jpe
DIVERSE

ÖVERENSKOMMELSER OM KLINISKA PRÖVNINGAR OCH KVALISTETSREGISTER

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Life Science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister. I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri, det finns i dag ett nära samarbete. För att underlätta och tydliggöra arbetet har SKR och Life Science-industrin tecknat två överenskommelser, en om samverkan inom kliniska prövningar samt en om kvalitetsregister. Den globala konkurrensen är stor. Genom att utmärka oss med ansvarstagande och gott samarbetsklimat kan Sverige fortsatt vara ett attraktivt land för företag att förlägga sin forskning i. Genom samarbetet som formaliseras i och med överenskommelserna avser parterna följa upp hur överenskommelsen efterlevs, hur förutsättningarna för genomförande av kliniska prövningar utvecklas och hur respektive part tar sig an de hinder och utmaningar som idag står i vägen för att Sverige ska utvecklas till ett föregångsland med fortsatt högkvalitativa och ansvarstagande kliniska prövningar.

 

Överenskommelserna är att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden som behöver göras av både huvudmän och företag. Överenskommelsen om kvalitetsregister reglerar också samverkan som går längre än de lagstadgade kraven på utlämnande av data. Dessa överenskommelser ersätter de tidigare överenskommelserna som finns inom dessa två områden. Överenskommelserna gäller tills vidare från den 1 juli 2020. De omfattar samverkan mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården samt medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech.

Kliniska prövningar

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Swedish Labtech, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), SwedenBIO och Swedish Medtech har kommit överens om förutsättningar för samverkan om kliniska läkemedelsprövningar och kliniska prövningar av medicinteknik. Det är första gången som denna överenskommelse omfattar SKR och alla fyra branschföreningar inom life science. Överenskommelsen syftar till att inom ramen för gällande lagstiftning underlätta den formella hanteringen av avtalsbaserad samverkan vid klinisk prövning genom att ge vägledning om de etiska, juridiska och ekonomiska överväganden som behöver göras av både huvudmän och företag för en god samverkan kring kliniska prövningar. Genom tydliga förutsättningar för berörda avtalsparter underlättas genomförande av kliniska prövningar. Överenskommelsen är viktig eftersom den förtydligar förväntningarna på alla parter att bygga ett förtroendefullt samarbetsklimat, där vi gemensamt arbetar för att Sverige fortsatt ska vara ett attraktivt land för kliniska prövningar med framtidens forskningsledare. Detta är inte en självklarhet då vi tävlar med övriga länder i världen. I slutändan handlar det om att tillförsäkra att patienter runtom i Sverige får tillgång till kostnadseffektiva och effektiva behandlingsmetoder och hjälpmedel.

Kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Swedish Labtech, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), SwedenBIO och Swedish Medtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring regionala och nationella kvalitetsregister. Överenskommelsen syftar till att skapa bättre förutsättningar för ökat nyttjande av kvalitetsregisterdata genom att ta fram tydliga transparenta former för samverkan och att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden. Vidare förtydligar överenskommelsen förväntningar på alla parter att bygga ett förtroendefullt samarbetsklimat, där vi gemensamt arbetar för att bättre nyttja den guldgruva som våra kvalitetsregister kan innebära. I slutändan handlar det om att tillförsäkra att patienter runtom i Sverige får tillgång till kostnadseffektiva och effektiva behandlingsmetoder och hjälpmedel.

BIOBANKSGUIDE

- För tillgång till prov för forskning och klinisk prövning

Swedish Labtech, Swedish Medtech, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och SwedenBio är anslutna till samarbetsorganet Biobank Sverige vars uppgift är att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidareutveckla en gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell biobanks­infra­struktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete. Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen.

 

NARKOTIKAPREKURSORER

Swedish Labtech samverkar med Läkemedelsverket, Tullverket, Polisen, Kemikalieinspektionen och KTF Kemisk Tekniska Företagen för förhindrade av att kemikalier används för olaglig tillverkning av narkotika.

Det finns i huvudsak två sätt att förhindra att kemikalier används för olaglig framställning av narkotika: att lagstifta mot tillgängligheten av vissa kemikalier samt att ha ett väl fungerande samarbete mellan myndigheter och kommersiella aktörer i kemikaliebranschen. Flera av de kemikalier som används för tillverkning av narkotika är reglerade i inter­nationella konventioner och lagstiftningar. Efterlevnaden av dessa är viktig för att nå resultat. Internationella erfarenheter har också visat att en frivillig samverkan mellan kemikaliebranschens öretag och myndig­heterna är den effektivaste metoden för att minska risken för olaglig nvändning av kemikalier i narkotikalaboratorier. En sådan samverkan måste bygga på ett ömsesidigt förtroende och vara till gagn för alla parter.

Lagar och förordningar är nödvändiga för att reglera kontrollen av kemikalier och narkotika. Men för att förhindra uppkom­sten av olagliga narkotikalaboratorier behövs också ett personligt och genuint engagemang från människor i branschen.

bottom of page