top of page
Samverkansregler

Samverkansreglerna är gemensamt överenskomna regler mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustri-föreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Reglerna talar om hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra.

Image by Cytonn Photography

Nya samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och industrin har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Den nya överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2020.

BAKGRUND

 

Hälso- och sjukvården och den medicintekniska industrin har många viktiga beröringspunkter. Vården och omsorgen är i behov av medicintekniska lösningar för att kunna bedriva och erbjuda en vård av hög kvalitet. Landsting och kommuner köper in medicinteknik till bland annat sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och hemsjukvården. För att tekniken ska användas på ett korrekt och ändamålsenligt sätt är en nära samverkan mellan vård och industri nödvändig. Samverkan berör utbildning, handhavandeträning, produktinformation och service, men även utveckling av ny och befintlig teknologi. För att skapa trygghet i mötet mellan vård och industri är det viktigt att samverkan är öppen och transparent. Med detta som bakgrund har en överenskommelse om samverkansregler tagits fram, som sätter ramverket för hur interaktionen får och bör se ut.

SAMVERKANSREGLERNA FRÅN DEN 1 JANUARI 2020


Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra. Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen. Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem. Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år. Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

FRÅGOR & SVAR

Parterna har valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av dokumentet Frågor & svar. Dokumentet är för närvarande under uppdatering, nedanstående dokument äger giltighet till dess den uppdaterade versionen är färdigställd. 
 

 

GÅVOR

Nej, överenskommelsen innehåller inga regler för gåvor. De olika parterna har varierande regler för gåvor. Swedish Medtech och Swedish Labtech, har baserat på Medtech Europes regler, tagit fram en broschyr om gåvor som visar vad som gäller på den svenska marknaden. Där hänvisar vi till den europeiska branschorganisationen Medtech Europe och den Code of Ethical Business Practice, som har regler om gåvor.

Reglerna för gåvor skiljer sig en åt hos de olika avtalsparterna, därför innehåller inte samverkansreglerna några regler kring gåvor. Swedish Labtech och Swedish Medtech baserar sina regler på MedTech Europes regelverk och har tagit fram en broschyr om gåvor som visar vad som gäller på den svenska marknaden. Där hänvisar vi även till MedTech Europés Code of Ethical Business Practice samt Q & A som har regler om gåvor.

 ​

SPONSRING AV MÖTEN

Denna guide har framtagits för att ge information vad du ska tänka på när du blir tillfrågad att sponsra ett möte. Vägledning ges i föjande dokument:

KONTAKTPERSONER i REGIONERNA

Sveriges Kommuner och Regioner har rekommenderat regionerna att utse särskilda kontaktpersoner för informations- och relationsfrågor gentemot den medicintekniska industrin. Kontaktpersonernas uppgift är att sprida kunskap om och främja en korrekt tillämpning av överenskommelsen och svara på frågor gällande detta.
 

 

EGENÅTGÄRDSSYSTEM


I enlighet med Swedish Labtechs och Swedish Medtechs respektive affärskoder, stadgar samt Samverkansreglerna har det upprättats ett egenåtgärdssystem i form av en Granskningsnämnd. Nämnden ska utreda inkomna anmälningar som kan utgöra överträdelser av affärskoderna, stadgarna och/eller Samverkansreglerna där minst ett av föreningarnas medlemsföretag är inblandade. Nämnden har till uppgift att utreda anmäld överträdelse och föreslå en eventuell åtgärd till berörd föreningsstyrelse för beslut. 

MED EN ÖVERENSKOMMELSE, ÄR DET IDENTISKA REGLER FÖR ALLA PARTER?

Till stor del är det gemensamma regler för alla parter, men det finns några viktiga särregleringar att känna till.

För de medicin- och labtekniska företagen är det serviceinformation och för läkemedelsföretagen är det riskminimeringsinformation (RMI), utvecklingsprojekt och referenskund.

  • Medicin- och labteknikföretag får tillhandahålla serviceinformation till hälso- och sjukvården. Serviceinformation grundar sig på det medicintekniska regelverket och innebär att man som medicintekniskt företag har en skyldighet att ge information, utbildning och rådgivning om daglig hantering av medicintekniska produkter, som används eller finns tillgängliga i vården. För att kunna lämna denna information behöver inte företaget inhämta godkännande från sjukvårdshuvudman. Hindras en leverantör från att ge serviceinformation kan det medföra risker att produkter används felaktigt till nackdel för patient och i vissa fall även vårdpersonal.

  • För läkemedelsföretag finns regler om utvecklingsprojekt mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. Med samarbetsprojekt menas här samverkan i projektform i syfte att förbättra patientstöd, höja vårdkvalitén eller på annat sätt bidra till patientnytta. Kliniska prövningar omfattas inte av dessa regler. Överenskommelsen har uppdaterats med en ny regel om riskminimeringsinformation (RMI).

bottom of page