SAMVERKANSREGLER

Samverkansreglerna är gemensamt överenskomna regler mellan Sveriges Kommuner och Regioner och den laboratorietekniska industrin, den medicintekniska industrin och läkemedels-industrin om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden.

Överenskommelsen innehåller bl.a. regler kring produkt- och serviceinformation, sammankomster av olika slag, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer.

Till överenskommelsen har också Vårdförbundet, Läkarförbundet och Capio anslutit sig genom tecknande av hängavtal. Det innebär att även de medlemmar i Vårdförbundet och Läkarförbundet som inte arbetar i offentligt finansierad hälso- och sjukvård omfattas av samverkansreglerna.

 

Samverkansregler
Samverkansregler (english)

FRÅGOR & svar - samverkansreglerna

Parterna har valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av dokumentet Frågor & svar.

Frågor & svar

GÅVOR

Reglerna för gåvor skiljer sig en åt hos de olika avtalsparterna, därför innehåller inte samverkansreglerna några regler kring gåvor. Swedish Labtech och Swedish Medtech baserar sina regler på MedTech Europes regelverk och har tagit fram en broschyr om gåvor som visar vad som gäller på den svenska marknaden. Där hänvisar vi även till MedTech Europés Code of Ethical Business Practice samt Q & A som har regler om gåvor.


Riktlinjer för gåvor
Code of Ethical Business Practice with Q & A

Sponsring AV MÖTEN

Denna guide har framtagits för att ge information till organisationer och intresseföreningar i svensk hälso- och sjukvård som planerar att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag i läkemedels-branschen, medicinteknikbranschen eller laboratorietekniska branschen. Vägledning ges i föjande dokument:

Guide vid sponsring av möten

Sponsringsmall, exempelbudget

KONTAKTPERSONER i REGIONERNA

I alla regioner finns kontaktpersoner och lokala förvaltare av samverkansreglerna, oavsett om det berör laboratorieteknik, medicinsk teknik eller läkemedel. Kontaktpersonen ser till att frågor relaterat till samverkansreglerna omhändertas inom landstinget.
 
Kontaktpersonen är i första hand till för medarbetare i hälso- och sjukvården, på SKR och företagens branschorganisationer. Medlemsföretag ska därför i första hand kontakta Swedish Labtech gällande frågor om samverkansreglerna.


Kontaktpersoner i regionerna

EGENÅTGÄRDSSYSTEM

- Vid överträdelser av samverkansreglerna

I enlighet med Swedish Labtechs och Swedish Medtechs respektive affärskoder, stadgar samt Samverkansreglerna har det upprättats ett egenåtgärdssystem i form av en Granskningsnämnd. Nämnden ska utreda inkomna anmälningar som kan utgöra överträdelser av affärskoderna, stadgarna och/eller Samverkansavtalet där minst ett av föreningarnas medlemsföretag är inblandade. Nämnden har till uppgift att utreda anmäld överträdelse och föreslå en eventuell åtgärd till berörd föreningsstyrelse för beslut.

MER INFORMATION och rådgivning

För frågor om samverkansreglerna, kontakta Therese Hazelius på 0733-322081 eller therese@swedishlabtech.se.

REGLER OCH VÄGLEDNING

Här kan du läsa om reglerna i överenskommelsen samt vägledning kring sponsring och gåvor. Du kan även hitta samverkansreglernas kontaktpersoner i regionerna.