SAMVERKANSREGLER

Samverkansreglerna är gemensamt överenskomna regler mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustri-föreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Reglerna talar om hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra.

BAKGRUND

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv. Samverkan berör bl.a. utbildning, handhavandeträning, produktinformation och service, men även utveckling av ny och befintlig teknologi.

Samverkansreglerna sätter ramverket för hur interaktionen får och bör se ut och är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri. Parterna vill med reglerna värna om att samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.

Till överenskommelsen är också Vårdförbundet, Läkarförbundet och Capio anslutna genom hängavtal. Det innebär att även medlemmar i Vårdförbundet och Läkarförbundet som inte arbetar i offentligt finansierad hälso- och sjukvård omfattas av samverkansreglerna.

Samverkansreglerna från 1 januari 2020

Samverkansreglerna har under 2019 reviderats och den nya versionen gäller från den 1 januari 2020 och ersätter då tidigare överenskomna samverkansregler.

I den nya versionen består reglerna av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Parterna ska verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem. Parterna följer gemensamt upp reglerna en gång per år.

FRÅGOR & svar

Parterna har valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av dokumentet Frågor & svar. Dokumentet är för närvarande under uppdatering, nedanstående dokument äger giltighet till dess den uppdaterade versionen är färdigställd. 

Frågor & svar

GÅVOR

Reglerna för gåvor skiljer sig en åt hos de olika avtalsparterna, därför innehåller inte samverkansreglerna några regler kring gåvor. Swedish Labtech och Swedish Medtech baserar sina regler på MedTech Europes regelverk och har tagit fram en broschyr om gåvor som visar vad som gäller på den svenska marknaden. Där hänvisar vi även till MedTech Europés Code of Ethical Business Practice samt Q & A som har regler om gåvor.


Riktlinjer för gåvor
Code of Ethical Business Practice with Q & A

Sponsring AV MÖTEN

Denna guide har framtagits för att ge information till organisationer och intresseföreningar i svensk hälso- och sjukvård som planerar att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag i läkemedelsbranschen, medicinteknikbranschen eller laboratorietekniska branschen. Vägledning ges i föjande dokument:

Guide vid sponsring av möten
Sponsringsmall, exempelbudget

KONTAKTPERSONER i REGIONERNA

I alla regioner finns kontaktpersoner och lokala förvaltare av samverkansreglerna, oavsett om det berör laboratorieteknik, medicinteknik eller läkemedel. Kontaktpersonen ser till att frågor relaterat till samverkansreglerna omhändertas inom regionen.
 
Kontaktpersonen är i första hand till för medarbetare i hälso- och sjukvården, på SKR och företagens branschorganisationer. Medlemsföretag ska därför i första hand kontakta Swedish Labtech gällande frågor om samverkansreglerna.

Kontaktpersoner i regionerna

EGENÅTGÄRDSSYSTEM

- Vid överträdelser av samverkansreglerna

I enlighet med Swedish Labtechs och Swedish Medtechs respektive affärskoder, stadgar samt Samverkansreglerna har det upprättats ett egenåtgärdssystem i form av en Granskningsnämnd. Nämnden ska utreda inkomna anmälningar som kan utgöra överträdelser av affärskoderna, stadgarna och/eller Samverkansavtalet där minst ett av föreningarnas medlemsföretag är inblandade. Nämnden har till uppgift att utreda anmäld överträdelse och föreslå en eventuell åtgärd till berörd föreningsstyrelse för beslut.

MER INFORMATION och rådgivning

För frågor om samverkansreglerna, kontakta Therese Hazelius på 0733-322081 eller therese@swedishlabtech.se.

REGLER OCH VÄGLEDNING

Här kan du läsa om reglerna i överenskommelsen samt vägledning kring sponsring och gåvor. Du kan även hitta samverkansreglernas kontaktpersoner i regionerna.