FOKUSOMRÅDEN

För att tillvarata våra medlemsföretags olika intressen har vi olika fokusområden med tillhörnade grupper där vi behandlar specifika ämnen och sakfrågor. Är du intresserad av att engagera dig i någon av våra fokusgrupper? Kontakta oss så berättar vi mer!

upphandling

Gruppen arbetar med att förbättra upphandlingsmiljön i branschen och skapa konstruktiv dialog med kunder och andra intressenter. Gruppen har regelbundna dialogmöten med Sveriges Samordnande Upphandlare (SUSU) samt upphandlingschefer och andra offentliga parter som berörs av vår bransch. Gruppen arbetar i nära samarbete med E-handelsgruppen.

Ordförande: Janet Wassenius, VWR

E-HANDEL

Gruppen arbetar för utveckling av branschens användning och synkronisering av e-handelssystem vid upphandling samt för standardisering och framtagande av modell för produktkatalogisering i branschen. Gruppen arbetar i nära samarbete med Upphandlingsgruppen.

Ordförande: Lola Ghaly, Merck

UTSTÄLLNING

Gruppen arbetar för goda och skäliga utställningsvillkor i branschen. Vi har nära dialog med mäss- och kongressarrangörer inför och efter arrangemang, vi utvärderar och följer upp branschens olika externa aktiviteter och har även tagit fram branschrekommendationer vid utställningar.

Ordförande: Anna Bergström, Triolab

Kommunikation

Gruppen arbetar för att skapa effektiva vägar för extern och intern kommunikation och dialog samt att ta fram informations- och marknadsföringsmaterial om Swedish Labtech. Gruppen ansvarar även för våra aktiviteter på sociala medier.

 

ANALYS

Gruppen arbetar för att tillvarata analysföretagens (icke-IVD) intressen genom att bl.a. främja lämpliga utställningar för gruppens medlemmar samt verka för att en användbar försäljningsstatistik samlas in.


Ordförande: Håkan Hjortsmark, BergmanLabora

SERVICECHEFER

Gruppen driver kvalitets- och underhållsfrågor på laboratorier med mål att lyfta värdet och vikten av service. Gruppen har tagit fram rekommendationer för service och underhåll för landets laboratorier. Gruppen består av två arbetsgrupper - Universitetsgruppen och Service & Garanti-gruppen.

Ordförande: Agneta Rundkvist, Roche

UTBILDNING

Gruppen tar fram relevanta ämnen och uppslag för kompetensutveckling för våra medlemsföretag. Fokus ligger på ämnen inom offentlig upphandling, IVDR, public relations och ledarskap. Är du medlem och har något specifikt önskemål på utbildning - kontakta oss gärna!

REGULATORY & COMPLIANCE

Gruppen arbetar med juridiska och regulatoriska frågor - både nationellt och internationellt  och verkar för att kommunicera branschens ståndpunkt i regulatoriska frågor. Gruppen arebtar i nära samabete med bl.a. Läkemedlesverket, Medtech Europé, Swedish Medtech och Socialstyrelsen.

labtech forum

Gruppen arbetar för att höja diagnostikens samhällsekonomiska värde och image och har skapat en samlingsplats som kallas Labtech Forum - en seminariedag i diagnostikens tecken som vänder sig till beslutsfattare, sjukhus och landstingsdirektörer samt polikter som berörs av vår bransch.

VD & country managerS

För våra VD:ar och Country Manangers/Sverige chefer anordnar vi nätverksträffar med workshops och seminarier i relevanta ämnen. Forumet fungerar även som plattform för diskussioner om gemensamma utmaningar i branschen.

REKRYTERING

Gruppen arbetar med värvning av nya medlemmar och partners till Swedish Labtech och arbetar även med frågor kring medlemskapets innehåll utifrån våra medlemmmars behov och önskemål. Tipsa oss gärna om du känner någon som borde vara med i Swedish Labtech!