top of page
water2_edited.jpg

Fokusområden

Arbetet i våra fokus- och expertgrupper behandlar branschgemensamma frågor och syftar till

att möta de långsiktiga mål som Swedish Labtech har satt upp och utifrån medlemmarnas behov

och önskemål. Fokusgrupperna har regelbundna möten under hela året medan expertgrupperna

är uppdragsdrivna och sammankallas vid behov. Samtliga grupper rapporterar direkt till Swedish Labtechs styrelse.

Vill du engagera dig i någon grupp eller veta mer om vårt arbete i våra olika grupper? Kontakta respektive ordförande eller hör av dig till teamet på Swedish Labtech.

Fokusgrupper

Expertgrupper

Fokusgrupper

Innovation
Upphandling - Regioner

Vill du gå med i en fokusgrupp?

innovation (kopia).jpg

Innovation

Innovationsgruppen vill främja implementering av innovationer i hälso- och sjukvården genom olika innovationsfrämjande aktiviteter. Gruppen vill bidra till konkreta förändringar och en positiv utveckling av branschen och samhället.

Ordförande: Daniel Scholder, Triolab

sustatinability.jpg

Hållbarhet

Gruppen för hållbarhet vill påverka och supportera utveckling av miljö-vänliga laboratorieprodukter och teknologier för att minska branschens klimatpåverkan genom hållbarhetsfrämjande aktiviteter, samtidigt som vi möter de växande kraven från kunder och partners för hållbara lösningar. Vårt syfte är att påverka framtiden för laboratorieteknik med hållbarhet som ledstjärna.

Ordförande: Timmy Rosendal, AddLife

upphandling lärosäten.jpg

Public affairs & kommunikation

Gruppen för public affairs och kommunikation vill genom opinions- och påverkansarbete öka kunskapen om branschens värde, förbättra förutsättningarna för branschen och för våra medlemmar samt bidra till lösningar på samhällsproblem.

Ordförande: Christopher Aulin, Capitainer

upphandling_edited.jpg

Upphandling - Lärosäten

Gruppen för upphandling fokuserad på lärosäten och universitet vill främja den goda affären och verka för en öppen och konstruktiv dialog med upphandlare i branschen. Målet med gruppens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar i upphandlingar som leder till balanserade villkor och goda långsiktiga affärsrelationer.

Ordförande: Hanna Gyllberg, Qiagen

provrör.jpg

Upphandling - Regioner

Gruppen för upphandling fokuserad på regionerna vill främja den goda affären och verka för en öppen och konstruktiv dialog med upphandlare i branschen. Målet med gruppens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar i upphandlingar som leder till balanserade villkor och goda långsiktiga affärsrelationer. 

Ordförande: Therese Enström, Hettich Labinstrument

iStock-974238866.jpg

Utställning

Utställningsgruppen verkar för bästa möjliga villkor för våra medlemmar på branschrelevanta utställningar. Gruppen har regelbundna möten med arrangörerna för diskussion av villkor samt vägledning kring regelverk om samverkan. Gruppen har även medlemsinterna möten för diskussion av aktuella frågeställningar kring utställningar. När Swedish Labtech samarrangerar utställningar är gruppen med och projektleder.

Ordförande: Jenny Gillberg, LumiraDx

Hållbarhet
Public affairs & kommunikation
Upphandling Lärosäte
Utställning

Expertgrupper

Biotech & analys
Regulatory aff
biotech_edited_edited.jpg

Biotech och analys

Gruppen samlar alla medlemsföretag som verkar inom områden som inte omfattas av patientdiagnostik. Syftet med gruppen är att tillvarata företagens specifika intresseområden inom Swedish Labtech och främja lämpliga aktiviteter (till exempel utställningar) inom akademisk grundforskning, läkemedelsindustri, forskning och diagnostik inom veterinär- och livsmedelsindustri samt industriell och analytisk kemi. Gruppen sammankallas på uppdragsbasis eller vid behov.

Ordförande: Håkan Hjortsmark, Bergman Labora

pres3.jpg

Diagnostik

Gruppen samlar alla medlemsföretag inom Swedish Labtech som verkar inom IVD-sektorn. Syftet med gruppen är att tillvarata diagnostikföretagsmedlemmars intressen inom Swedish Labtech och sammankallas på uppdragsbasis eller vid behov.

Ordförande: Yvon Holmlund, Abbott

conpliance2.jpg

Regulatory affairs

Syftet med gruppen är att vara en regulatorisk kompetens- och kunskapspartner till våra medlemmar samt vara en länk och en remissinstans gentemot våra myndigheter och andra branschaktörer. Nätverket består av representanter från våra medlemsföretag med särskild kunskap på det regulatoriska området och sammankallas på uppdragsbasis eller vid behov.

Ordförande: Jennie Ousbäck, Stratipath 

service_edited.jpg

Teknisk service

Gruppen samlar representanter på våra medlemsföretag som arbetar inom teknisk service. Gruppen är uppdragsbaserad och hanterar bland annat gemensamma servicerelaterade frågor samt lagar och direktiv inom området.

Ordförande: Martin Steen, Agilent

vd.jpg

VD & chefsnätverk

Nätverket består av VD:ar och Sverigeansvariga på våra medlemsföretag. Syftet med gruppens nätverksträffar är kompetensutveckling inom relevanta områden för företagsledare, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att skapa ett breddat och relevant nätverk för våra företagsledare inom branschen.

Ordförande: Mattias Bengtsson, Addlife

VD & general
Diagnostik
Teknisk service
bottom of page