top of page

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Swedish Labtech med organisationsnummer 802010-1617, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss, samt våra skyldigheter gentemot dig. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Swedish Labtech. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Personuppgiftsansvarig

Swedish Labtech är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via ett kontaktformulär på vår hemsida eller genom annan kontakt med oss. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Swedish Labtech för att all behandling av personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Personuppgiftsbiträden

Det kan hända att Swedish Labtech, inom vårt dagliga arbete, använder oss av så kallade personuppgiftsbiträden. Vi gör detta för att garantera kvalitén i våra tjänster, så som hemsidan. Varje personuppgiftsbiträde vi använder oss av har skrivit avtal med oss och vi försäkrar dig att din information är skyddad.

3. När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster Swedish Labtech erbjuder som tex. Event.

3.1 Kontaktformulär

Vi behandlar viss information kring dig när du använder ett kontaktformulär på vår hemsida. Du kan välja att endast dela vissa uppgifter, som klassas som obligatoriska för att vi ska kunna besvara din kontaktförfrågan, eller fler uppgifter som kan hjälpa oss besvara dig, som klassas som frivilliga. All information vi samlar in krypteras och skickas till ansvarig på Swedish Labtech. Dina uppgifter finns därefter i vårt e-postregister för att vi ska kunna kontakta dig igen och svara på eventuella frågor och ärenden.

​​

4. Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt tillämplig lagstiftning och Swedish Labtech säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig tredje part.

5. Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

6. Dina rättigheter

Du har full makt över dina personuppgifter och hur de används. Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till, göra en rättelse, begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

6.1 Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter, samt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

 

6.2 Rättelse av dina personuppgifter

På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Du har skyldighet att förse oss med korrekta uppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster.

 

6.3 Begränsning av behandling

Begränsning innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan.

 

6.4 Radering av dina personuppgifter

Detta innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

​​

7. Klagomål

Skulle du ha klagomål på vår behandling av dina personuppgifter hoppas vi så klart att du vänder dig till oss först och förklarar situationen. Du har alltid rätt att inkomma med eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

​​

8. Kontakt och förfrågningar

Har du frågor kring vår integritetspolicy är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@labtech.se

Du alltid kontakta oss och begära ett registerutdrag på de uppgifter vi har kopplade till dig. Vill du att vi raderar alla uppgifter vi har om dig informerar du oss om detta och förutsatt att inga ärenden kvarstår tar vi bort din information från våra system.

9. Uppdatering av vår policy

Vi kan behöva uppdatera denna policy emellanåt, detta kan bero på uppdateringar av lagstiftningar eller justeringar i våra system. Vi har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i policyn. På den här webbsidan hittar du alltid den senaste versionen, och vi föreslår därför att du kontrollerar denna sida när du besöker webbplatsen.

Uppdaterades senast 2023-09-21

bottom of page